top of page

Adatvédelmi nyilatkozat

Az ÚjSzövetség Gyülekezet adatkezelésekor a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, továbbá az 1998. évi VI. adatvédelemről szóló törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok szerint jár el.

 

Az ÚjSzövetség Gyülekezet a hitéleti működése során (Istentisztelet, online tagság, stb.)  a részére megadott személyes adatokat elsődlegesen kapcsolattartás céljából kezeli, továbbá lelkigondozás, pásztorlás, bátorítás, meghívások kézbesítése, eseményekről, rendezvényekről történő kiértesítés céljait szolgálják.

 

A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló személy hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) beleegyezése vagy jóváhagyása is szükséges. Ennek megfelelően az ÚjSzövetség Gyülekezet úgy értelmezi, hogy szóban forgó személy előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely az adatalanyért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és azt az adatkezelő kérésére, bármikor az adatkezelő rendelkezésére bocsáthatja. A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló) adatalany önállóan nem tölthet ki adatszolgáltatást, nevében törvényes képviselője (általában a szülő) teheti ezt meg, aki az adatalanyért egyben vállalja is a felelősséget.

 

Az adatkezelés időtartama: tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatalany a hozzájárulását határozatlan időre adja azzal a feltétellel, hogy írásban azt bármikor visszavonhatja.

 

Adatkezelési előírásaink:

a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen lehet megszerezni és feldolgozni

b) az adatokat csak a fent meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem lehet felhasználni

c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl

d) az adatoknak pontosaknak és időszerűeknek kell lenniük

e) az önkéntesen megadott adatokat az ÚjSzövetség Gyülekezet szigorúan bizalmasan kezeli, az adatkezelés területén kellő gondossággal jár el.

 

Adatalany az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival, kifogásaival fordulhat közvetlenül az adatkezelőhöz (online@ujszovetseg.hu), aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. 

Az adatalany érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., www.naih.hu ).

bottom of page